\


 • Ukończone prawnicze studia magisterskie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i obrona pracy magisterskiej z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.
 • Dwanaście lat doświadczenia pracy w międzynarodowej kancelarii prawniczej w Warszawie w Dziale Spółek oraz Dziale Korporacyjnym.
 • Własna działalności doradcza w zakresie obsługi działalności gospodarczej od 2009 r.
 • Ukończona aplikacja radcowska i wpis na listę radców prawnych prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pod nr WA-12017
 • Odbyte szkolenie na Poziomie 3 w Kierowaniu i Zarządzaniu (Leadership and Management) prowadzone przez Institute of Leadership & Management (ILM) z siedzibą w Szkocji
Prawo gospodarcze

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym, przygotowanie dokumentów wymaganych przez prawo spółek handlowych (m.in. przygotowanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem roku finansowego, zmianami w zarządzie, zmianami siedziby oraz związanych z innymi procedurami wymagającymi zwoływania i protokołowania zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu), rejestracje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie i opiniowanie umów i regulaminów
 • sporządzanie pozwów, apelacji i zażaleń
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami
 • windykacja należności (korespondencja przedsądowa i sądowa, wszelkie postępowania ugodowe przedsądowe, mediacje, postępowania sądowe przed sądami powszechnymi lub Sądem Najwyższym)
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek kapitałowych, w tym sporządzanie dokumentów, rejestracja,
 • zakładanie, likwidacja, zawieszanie działalności gospodarczej sporządzanie dokumentów, rejestracja
 • due diligence - kompleksowe badanie firm (analiza dokumentów i opiniowanie)
 • analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych i ich rejestracja
 • analiza prawna dokumentów handlowych (B2B) i korporacyjnych
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami
 • doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentem, w tym umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • tłumaczenia dokumentów prawnych i biznesowych /język angielski/
 • doradztwo w zakresie zrozumienia innowacyjności i zmian w organizacji firmy

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków o udzielenie licencji, zezwoleń lub koncesji

Prawo spadkowe

 • doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego
 • pomoc prawna w sporządzaniu testamentów i rozporządzeń testamentowych
 • pomoc prawna w sprawach związanych z podziałem spadku i zachowkiem
 • reprezentacja Klienta w sądzie w sprawach spadkowych

Prawo pracy

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników
 • pomoc prawna w relacjach pracodawca/pracownik
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę
 • opiniowanie i przygotowanie regulaminów wymaganych przez prawo pracy
 • reprezentacja Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Prawo cywilne

 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • prawne dochodzenie odszkodowań,
 • doradztwo prawne w postępowaniu egzekucyjne,
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet)
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ochrona własności, podział majątku, itp.), • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • roszczenia o zapłatę oraz zwrot pieniędzy.
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach procesowych i nieprocesowych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach

                           

Wynagrodzenie ryczałtowe / miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe jest formą rozliczeń obejmującą jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi, np. za rejestrację zmiany w KRS, sporządzenie projektu umowy, itp. Umowa z Klientem określa zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na nakład i czas pracy koniecznych dla wykonania danego zlecenia.

Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje stały miesięczny koszt obsługi prawnej dla przedsiębiorców, w ramach którego Klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w określonym w umowie zakresie.

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawą określenia wynagrodzenia godzinowego jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta według ustalonej stawki godzinowej. W zależności od ustaleń z Klientem jest ono rozliczane po zakończeniu zleconej czynności albo na koniec każdego okresu rozliczeniowego (zwykle jest to okres miesięczny). Wtedy Klient otrzymuje, wraz z fakturą za usługi, szczegółowy wykaz czynności i czasu poświęconego na ich wykonanie na jego rzecz.

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, albo konkretny zakres usług, zaś po przekroczeniu limitu, albo uzgodnionego zakresu usług, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.